Logo Desmet Studio's

LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden Desmet Studio’s Amsterdam b.v.

  Artikel 1: Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tot het verlenen van diensten en de verhuur van studioruimte(n) door Desmet Studio’s Amsterdam B.V., hierna te noemen: “Desmet Studio’s”, aan (een) derde(n), hierna te noemen: “de Opdrachtgever”.

2.     Onder de diensten als bedoeld in artikel 1.1. worden onder meer begrepen het verlenen van faci­li­teiten voor de totstandkoming van radio en televisieproducties, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder meer: beeld- en/of geluidsregistratie, audiovisuele vormgeving, het leggen van verbindingen voor audio- en videosignalen, de afwerking van geluid bij beeld, Radio en Tv-commercials, speelfilms en geluid voor nieuwe media.

3.     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Desmet Studio’s en de Opdrachtgever en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

4.     Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Desmet Studio’s niet aanvaard, behoudens na afzonder­lijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Desmet Studio’s.

5.     Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde  bepalingen Desmet Studio’s in overleg met de Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen welke de strekking van de nietige- c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

6.     Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van het Nederlandse recht. Op alle aanbiedingen van en rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met Desmet Studio’s is uitsluitend Ne­der­lands recht van toepassing.

7.     De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 2: Aanbod, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave van aanduidingen van Producten

1.     Een aanbod of prijsopgave bindt Desmet Studio’s niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.     Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Desmet Studio’s een opdracht aanvaardt of door Desmet Studio’s uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

3.     Alle opgaven van Desmet Studio’s van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van de studio-/audioruimte zijn met zorg gedaan. Desmet Studio’s kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4.     Alle door Desmet Studio’s in het kader van een aanbieding of van een overeenkomst aan de wederpartij verstrekte gegevens, zoals technische specificaties, tekeningen, schetsen en gebruiksvoorschriften blijven eigendom van Desmet Studio’s en mogen zonder haar voorafgaande toestemming niet worden vermenigvuldigd en/of aan derden worden kenbaar gemaakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

5.     Wijzigingen van een overeenkomst en/of supplement binden Desmet Studio’s slechts na haar schriftelijke bevestiging van dergelijke wijzigingen.

6.     Indien een (schriftelijke) overeenkomst een reeks van programma’s behelst, wordt geacht per programma een overeenkomst met betrekking tot de voor dat programma overeengekomen diensten te zijn gesloten.

7.     De Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Desmet Studio’s niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door Desmet Studio’s te verlenen en/of beschikbaar te stellen zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 6 van dit artikel be­paalde, zal Desmet Studio’s in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.

8.     De inzet van diensten voor coproducties moet aan Desmet Studio’s worden bericht. Jegens Desmet Studio’s is uitsluitend de Opdrachtgever aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst. 

Artikel 3: Vergoedingen

1.     De vergoeding voor de te verlenen diensten wordt in de prijsopgaaf vastgelegd middels verwijzing naar de betalingscondities die onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst. De vergoeding zal over­eenkomstig het bepaalde in artikel 11 in rekening worden gebracht.

2.     Desmet Studio’s is gerechtigd alle kostenstijgingen, zoals stijging van de kosten van materiaal, grondstoffen en arbeid, volledig aan de Opdrachtgever door te bere­kenen. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, geldt dat Desmet Studio’s gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

3.     Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Desmet Studio’s op basis van artikel 3 lid 2 kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 25%, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 8 dagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Desmet Studio’s genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

4.     De vergoedingen zijn exclusief BTW, emballa­ge, transport-, ­reis- en verblijfkosten. BTW wordt in reke­ning gebracht overeenkomstig de geldende overheidsvoorschriften.

5.     Indien de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en Desmet Studio’s in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander in een supplement bij de overeenkomst vastgelegd worden. De additionele diensten zullen overeenkomstig het in artikel 11 bepaalde in rekening worden gebracht, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

1.     Desmet Studio’s behoudt zich de eigendom voor van alle door haar verkochte zaken, totdat de overeengekomen koopprijs daarvan door de Opdrachtgever volledig zal zijn voldaan.

2.     Desmet Studio’s zal bij niet (tijdige) voldoening van de gehele koopprijs gerechtigd zijn de geleverde zaken terug te nemen. De Opdrachtgever verplicht zich hierbij nu vooralsdan Desmet Studio’s hiertoe in de gelegenheid stellen.

Artikel 5: Tijdstip en periode van de verlening van diensten.

1.     Tenzij uit de aard der overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit dat een overeengekomen tijdstip en tijd een fatale termijn inhoudt, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ont­binding van de overeenkomst.

2.     Onverminderd het bepaalde in artikel 10 geeft overschrijding van een fatale termijn de Opdrachtgever het recht de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding uitsluitend op de verlening van niet essentiële diensten betrekking heeft.

3.     Indien uitvoering op verzoek van de Opdrachtgever binnen een kortere termijn dan is overeengekomen, plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Desmet Studio’s zal een specificatie van die kosten aan de Opdrachtgever doen toekomen.

4.     Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede)afhankelijk is van door de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen daaronder begrepen scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers e.d. en de Opdrachtgever te dier zake haar verplichtingen, onge­acht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden over­eenge­komen tijd­stippen en tijden zo mogelijk dienover­eenkomstig gewijzigd. Indien wijzi­ging niet mogelijk is of wijziging tot over­schrijding van een fatale termijn leidt, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 12 bepaalde van toepassing.

Artikel 6: Verplichtingen van Desmet Studio’s; klachtenregeling

6.1        Algemeen

1.     Desmet Studio’s draagt er zorg voor, dat de door haar te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en dat de door haar te leveren c.q. ter beschikking te stellen zaken van deugdelijke kwaliteit zijn.

6.2        Betreffende ter beschikking gestelde apparatuur

1.     Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technische apparatuur en deze apparatuur functioneert niet naar behoren, voldoet niet aan redelijk te stellen eisen van kwaliteit of wijkt af van hetgeen is overeengekomen, zal Desmet Studio’s – on­verminderd het in lid 3 van dit arti­kel en artikel 10 bepaalde – naar haar beoordeling en voor haar rekening voor zo spoedig mogelijk(e) herstel of vervanging zorgdragen.

2.     Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de Opdrachtgever plaatsvinden, indien Desmet Studio’s aantoont dat een onjuist en/of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de Opdrachtgever herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt.

3.     Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet binnen zodani­ge termijn mogelijk dat het met de Opdrachtgever overeengekomene bereikt kan worden, dan is Desmet Studio’s alsmede de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

4.     Klachten met betrekking tot ter beschikking ge­stel­de technische apparatuur worden slechts in behandeling genomen, indien zij uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een ge­brek uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schrif­telijk of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij Desmet Studio’s zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Mondeling ingediende klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen schriftelijk te worden bevestigd.

6.3        Betreffende ter beschikking gesteld personeel

1.     Indien de dienstverlening betreft het ter beschikkingstellen van technisch personeel, draagt Desmet Studio’s er zorg voor dat het ter beschikking gestelde en met de bediening van de apparatuur belaste personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taak te verzorgen.

2.     Ten aanzien van de door Desmet Studio’s ter beschikking te stellen personeelsleden geldt, dat Desmet Studio’s bij zijn keuze zo veel mogelijk rekening zal houden met de door de Opdrachtgever aan Desmet Studio’s verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden, als­mede met de haar bekende hoedanigheden en ervaring van de in aanmerking komende personeelsleden. Desmet Studio’s is daarbij overigens geheel vrij in haar keuze. Vol­doet een beschikbaar gesteld personeelslid van Desmet Studio’s volgens de Opdrachtgever niet aan redelijkerwijs aan deze te stellen eisen, dan zal de Opdrachtgever binnen vier uren na de aanvang der werk­zaamheden, dan wel binnen vier uur nadat van die ongeschikt­heid is gebleken, Desmet Studio’s daarover met opgave van de bezwa­ren inlich­ten. Desmet Studio’s zal in dat geval zo mogelijk – bij beschikbaarheid van andere personeelsleden – het ­betref­fende personeelslid vervangen. De daardoor veroorzaakte extra reis- en verblijfkosten en eventuele meerkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.4.       Betreffende ter beschikking gestelde studioruimte

1.     Ten aanzien van onroerende zaken, te weten de studioruimte draagt Desmet Studio’s er zorg voor dat tijdens de perioden waarin deze ter beschikking van de Opdrachtgever zijn gesteld, toezichthoudend personeel van Desmet Studio’s aanwezig is alsmede dat deze zaken gebruiksgereed en bezemschoon zijn. Desmet Studio’s zal er naar streven dat de studioruimte in goede staat van onderhoud verkeert alsmede dat levering van warmte, elektriciteit, gas alsmede van koud en warm water niet belemmerd of verhinderd wordt. De ruimte wordt opgeleverd ‘as is’ en moet tenzij anders overeengekomen na gebruik in dezelfde toestand worden opgeleverd.

6.5        Betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken

1.     In geval de verleende diensten betreffen de vervaardiging of bewerking van zaken zal Desmet Studio’s, in geval van verlies of beschadiging van de in vervaardiging of bewerking zijnde zaak, voor eigen rekening voor herstel of vervanging van de zaak zorgdragen. Indien het verlies of de beschadiging van de zaak echter aan de Opdrachtgever te wijten is, zullen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de Opdrachtgever komen.

6.6        Betreffende uitbesteding

1.     Desmet Studio’s verplicht zich uitbesteding slechts te laten geschieden onder handhaving van de kwaliteits­normen van Desmet Studio’s. Indien Desmet Studio’s haar verplichtingen tot het verlenen van diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed, is het je­gens de Opdrachtgever nim­mer tot meer gehouden dan waar­toe degene aan wie Desmet Studio’s heeft uitbesteed, ver­der in dit lid te noemen: “de derde”, jegens Desmet Studio’s gehou­den is. Desmet Studio’s zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde haar verplichtingen nakomt en zal deze daar­toe zonodig – zulks naar oordeel van Desmet Studio’s – voor eigen rekening in rechte betrekken. Acht Desmet Studio’s het voeren van een gerechtelijke procedure juridisch of economisch niet verantwoord, dan zal Desmet Studio’s op daartoe strekkend verzoek van de Opdrachtgever haar rechten jegens de derde overdragen aan de Opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.     De aansprakelijkheid van Desmet Studio’s zal uit hoofde van iedere met Desmet Studio’s gesloten overeenkomst te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die de Opdrachtgever krachtens de desbetreffende overeen­komst aan Desmet Studio’s verschuldigd is. Bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding door de Opdrachtgever.

2.     De aansprakelijkheid van Desmet Studio’s wegens niet of niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen is beperkt tot de in artikel 5 en arti­kel 6 opgenomen gronden, zulks met in­achtneming van het in dit artikel bepaalde.

3.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Desmet Studio’s meldt.

4.     Desmet Studio’s is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

5.     Desmet Studio’s is voorts niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de Opdrachtgever, van personeelsleden van de Opdrachtgever, van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door de Opdrachtgever toegelaten publiek, noch voor tenietgaan en beschadiging van deze eigendommen door lekkage, brand, vochtigheid en soortgelij­ke om­stan­digheden, uit, respectievelijk in, onroerende zaken of reportagewagens, een en ander behoudens opzet of grove schuld van Desmet Studio’s of van een personeelslid van Desmet Studio’s.

6.     Desmet Studio’s is evenmin aansprakelijk voor teniet­gaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers zoals harddisk en SSD’s en het daarop vastgeleg­de materiaal, noch is Desmet Studio’s aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of beschadi­ging van door de Opdrachtgever aan haar in het kader van te verlenen diensten afgegeven zaken, een en ander behou­dens opzet of grove schuld van Desmet Studio’s of van een perso­neelslid van Desmet Studio’s. Desmet Studio’s bewaard geheel vrijblijvend al het opgenomen materiaal maximaal 3 dagen na opname. De Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

7.     Desmet Studio’s is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het niet of niet goed functione­ren van verbin­din­gen, dan wel door de kwaliteit daar­van, die door derden gerea­li­seerd of deels gefaciliteerd worden, dan wel voor de kwali­teit van op verzoek van de Opdrachtgever ten behoe­ve van haar­zelf of (een) derde(n) door Desmet Studio’s gege­ven lijnaf­takkingen. Bedoeld worden verbindingen zoals: satelliet up-links, internet streaming en glasvezel- en ISDN-verbindingen.

8.     Desmet Studio’s is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade of winstderving, noch tot vergoeding van schade voort­vloeiend uit aan­spra­ken van derden jegens de Opdrachtgever, tenzij spra­ke is van opzet of grove schuld van Desmet Studio’s of van een personeelslid van Desmet Studio’s.

9.     De Opdrachtgever vrijwaart Desmet Studio’s en vanwege Desmet Studio’s ter beschikking gesteld personeel voor alle vorderingen van derden, daaronder be­grepen vorderingen ter zake van inbreuk op auteurs- of andere rechten, jegens Desmet Studio’s en/of voornoemd perso­neel, verband houdende met de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of de in het kader daar­van door Desmet Studio’s gelever­de diensten of zaken. 

Artikel 8: Verplichtingen en aansprakelijkheid van de  Opdrachtgever    

8.1 Algemeen

1.     Door het aangaan van een overeenkomst tot verlening van diensten verplicht de Opdrachtgever zich alle bijkomende voorzieningen die naar het oordeel van Desmet Studio’s voor een vakkundig en veilig gebruik nood­zakelijk zijn, waaronder bedie­ning, beveiliging, grondstoffen en materialen enz. van Desmet Studio’s te betrekken en te benutten en aan Desmet Studio’s te vergoeden.

2.     Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Desmet Studio’s, is het de Opdrachtgever niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/of apparatuur in of in combinatie met een door Desmet Studio’s ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voor­zover deze middelen ook door Desmet Studio’s ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbe­schikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.

3.     Desmet Studio’s bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door Desmet Studio’s ter beschikking gestelde technische appa­ratuur. De Opdrachtgever is gehouden de in­structies die Desmet Studio’s dienaangaande geeft uit te voeren. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan de door Desmet Studio’s ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als gevolg van een onjuiste instructie van Desmet Studio’s, doch wel voor schade die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van in­structies van Desmet Studio’s. Indien de Opdrachtgever Desmet Studio’s te kennen geeft niet in staat te zijn aan aanbevelingen en instructies van Desmet Studio’s een juiste uitvoe­ring te geven, dan wel naar het oordeel van Desmet Studio’s daartoe niet in staat is, zal Desmet Studio’s al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever de aanbevolen en/of opgedragen maatregelen zelf na over­leg met en voor rekening van de Opdrachtgever treffen.

8. 2 Technische apparatuur

1.     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door Desmet Studio’s ter beschikking gestelde technische appa­ratuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, onder te verhuren dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is Desmet Studio’s gerech­tigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zon­der enige ingebrekestelling of rechterlijke tus­sen­komst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen. De Opdrachtgever ver­leent Desmet Studio’s hiertoe nu vooralsdan de be­voegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De Opdrachtgever zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken en deze bij het einde van de overeen­komst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen, aan Desmet Studio’s teruggeven.

2.     Indien derden rechten doen gelden op ter beschik­king gestelde technische apparatuur, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de Opdrachtgever verplicht Desmet Studio’s onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.

8.3       Onroerende zaken

1.     Bij terbeschikkingstelling van onroerende zaken, te weten audio-/studioruimte, is de Opdrachtgever verplicht de aanwijzin­gen van het toezicht­houdend personeel van Desmet Studio’s op te volgen. De Opdrachtgever zal geen veranderingen aan­brengen of iets wegbreken. Indien een Opdrachtgever in een ter beschik­king gestelde onroerende zaak, al dan niet tij­dens een opname, publiek toelaat, geschiedt zulks onder haar verantwoorde­lijk­heid, doch met inacht­neming van de aanwijzin­gen van het toezichthou­dend personeel van Desmet Studio’s, dat de toegang aan (verder) publiek kan ont­zeggen dan wel ontruiming van de ruimte kan verlangen. De Opdrachtgever dient zich strikt te houden aan de voor­schrif­ten van Desmet Studio’s be­treffende de omvang van het toe te laten publiek.

2.     De Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor tenietgaan, schade en diefstal van eigendom­men van Desmet Studio’s, daaronder begrepen geld en geldswaardige papieren, van zijn personeelsleden en van door Desmet Studio’s ingeschakelde of toegelaten derden, die zich in een aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde onroerende zaak bevinden ten tijde dat en zolang de Opdrachtgever daarin publiek heeft toegelaten, tenzij en voor­zover de Opdrachtgever aantoont dat tenietgaan, schade of dief­stal is veroorzaakt, respectievelijk is gepleegd door Desmet Studio’s of een personeelslid van Desmet Studio’s.

8.4        Technisch personeel

1.     De Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Desmet Studio’s ter beschikking gestelde personeelsleden andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De Opdrachtgever is niet gerechtigd deze personeelsleden te werk te stellen op (een) andere dan de overeengeko­men tijd(en) en plaats(en).

2.     De Opdrachtgever is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden van Desmet Studio’s aan derden ter beschikking te stellen.

3.     De Opdrachtgever is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende arbeidsovereenkomst in acht te nemen.

4.     De Opdrachtgever is verplicht haar aansprakelijk­heid ingevolge 6:170 lid 1 BW ten aanzien van ter be­schikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat personeel door Desmet Studio’s ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 9: Auteursrecht

1.     De Opdrachtgever garandeert Desmet Studio’s dat zij toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar produkt en door Desmet Studio’s te laten vastleggen op geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers.

2.     De Opdrachtgever vrijwaart Desmet Studio’s voor alle vor­de­ringen van auteursrechthebbenden, voortvloeiend uit een handelen van Desmet Studio’s in het kader van een op­dracht van de Opdrachtgever. 

Artikel 10: Niet toerekenbare tekortkoming/ Overmacht

1.     Indien Desmet Studio’s door een haar niet toe te rekenen tekortkoming van blijvende aard verhinderd wordt haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (verder) uit te voeren, is Desmet Studio’s gerechtigd, ook indien die blijvende tekortkoming­ slechts uitvoering van een (door Desmet Studio’s) relevant geacht gedeelte van haar verplichtingen verhindert, de over­eenkomst zonder rechterlijke tussen­komst en zonder enige ver­plichting tot schadevergoeding met onmiddellij­ke ingang te ontbinden. Onder een niet toereken­bare te­kort­koming van blijvende aard wordt mede begrepen tijdelijke overmacht die optreedt op een zodanig tijd­stip, dat latere uitvoering van een verplichting onmogelijk of zinloos wordt.

2.     Indien Desmet Studio’s door een niet toerekenbare tekort­koming van tijdelijke aard verhinderd wordt haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (verder) uit te voeren en het te dier zake in lid 1 van dit artikel bepaalde niet van toepassing is, worden die verplichtingen opgeschort tot op het tijdstip waar­op uitvoering weer mogelijk wordt. Blijkt tengevol­ge van de opschorting latere uitvoe­ring niet meer mogelijk of niet meer zinvol te zijn of heeft de opschorting een maand of langer geduurd, dan is Desmet Studio’s gerechtigd de overeen­komst zonder rechterlij­ke tussenkomst en met onmid­dellijke ingang te ontbinden.

3.     Van een niet toerekenbare tekortkoming is sprake indien ten gevolge van een om­standigheid die Desmet Studio’s niet kan worden toegerekend, redelijkerwijs van Desmet Studio’s niet (meer) kan worden verlangd dat het haar verplichtingen (verder) zal nakomen.

4.     Van een niet toerekenbare tekortkoming is in ieder geval sprake ingeval van een gewapend conflict, bur­geroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, atoomkernreacties, natuurram­pen, transportmoeilijkheden, niet of niet tijdige levering door leveranciers van Desmet Studio’s, stroomstoring, werkstaking bij, boy­cot of (dreigende) acties tegen Desmet Studio’s, overma­tig ziekteverzuim van het personeel van Desmet Studio’s, brand, ex­plo­sie of ernstige bedrijfsstoringen bij Desmet Studio’s.

5.     De Opdrachtgever zal ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming – tenzij na die tekort­ko­ming alsnog is of wordt gepresteerd – aan Desmet Studio’s verschuldigd zijn een zodanig gedeelte van de overeengekomen ver­goeding als overeenstemt met het reeds uitgevoerde gedeelte ten opzichte van het geheel der over­eengekomen verplichtingen. komen, onder aftrek van 10% van die ver­goeding.

Artikel 11: Betaling

1.     Met de Opdrachtgever zal per overeenkomst worden over­een­gekomen of en tot welk bedrag een voorschot verschuldigd is.

2.     Inzake de huur inclusief technische faciliteiten van de TV-Studio of het studiocafé, of de combinatie van beide, ten behoeve van feesten & partijen, kunnen aan de reservering slechts rechten ontleend worden indien het voorschotbedrag geheel binnen 90 dagen voor de huurdatum dan wel binnen 8 dagen na factuurdatum  is voldaan.

3.     Aan betaalde gelden zonder onderliggende factuur en/of huurovereenkomst kunnen geen rechten ontleend worden.

4.     De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de door Desmet Studio’s toegezonden facturen, onvermin­derd het in lid 1 van dit artikel bepaalde, binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen. Korting, inhouding, compensatie of opschorting door de Opdrachtgever is niet toegestaan.

5.     Desmet Studio’s is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door een Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid wordt ge­steld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schrifte­lijke aanmaning van Desmet Studio’s geeft Desmet Studio’s het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeen­komst zonder rech­terlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Desmet Studio’s op schade­vergoeding.

6.     Indien de Opdrachtgever een verschuldigd voorschot of een factuur niet tijdig heeft betaald, is zij zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is zij een rente verschuldigd van 1% per maand – waarbij een gedeelte van een maand telt als een maand – over het openstaande bedrag, zulks onverminderd de verdere rechten van Desmet Studio’s.

7.     Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocatenkosten, welke in geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever door Desmet Studio’s moe­ten worden gemaakt, komen ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zal gebaseerd zijn op het incassotarief van de Neder­landse Orde van Advocaten.

Artikel 12: Annulering inzake RTV-faciliteiten

1.     Annulering van een overeenkomst inzake de huur inclusief technische faciliteiten van een audiostudio of TV-Studio voor de duur van korter dan één uur dient schriftelijk te geschieden aan Desmet Studio’s, in welk geval Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding/tarieven niet is verschuldigd.

2.     Annulering van een overeenkomst inzake de huur inclusief technische faciliteiten van een audiostudio voor de duur gelijk of langer dan één uur dient minimaal 72 uur voorafgaande aan de huur schriftelijk te geschieden aan Desmet Studio’s, in welk geval Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding/tarieven niet is verschuldigd.

3.     Annulering van een overeenkomst inzake de huur inclusief technische faciliteiten van een TV-studio voor de duur gelijk of langer dan één uur dient minimaal 23 dagen voorafgaande aan de huur schriftelijk te geschieden aan Desmet Studio’s, in welk geval Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding/tarieven niet is verschuldigd.

4.     Annulering van een overeenkomst inzake de huur inclusief technische faciliteiten van een TV-studio voor de duur gelijk of langer dan één uur die plaats vindt in de periode van 22 en 7 dagen voorafgaande aan de huur dient schriftelijk te geschieden aan Desmet Studio’s, in welk geval Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding/tarieven is verschuldigd.

5.     Vindt annulering plaats later dan de in de leden 2 en 4 genoemde tijdstippen of indien niet is voldaan aan het vereiste van schriftelijke annulering, dan is de Opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding de volledige over­eengekomen vergoeding/tarieven verschuldigd.

6.     Indien Desmet Studio’s Opdrachtgever een vrijblijvend aanbod heeft gedaan tot de verhuur van een audio- of TV-studio dient Opdrachtgever binnen 2 uur na het verzoek van Desmet Studio’s schriftelijk kenbaar te maken of zij het aanbod al dan niet aanvaard. Indien Desmet Studio’s twee uur na haar verzoek uur geen schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen staat het Desmet Studio’s vrij de desbetreffende ruimte aan een derde te verhuren. 

Artikel 13: Annulering locatiehuur inzake feesten & partijen

1.    Annulering van een overeenkomst inzake de huur inclusief technische faciliteiten van de TV-Studio of het studiocafé of de combinatie van beide dient minimaal 3 maanden voorafgaande aan de huur schriftelijk te geschieden aan Desmet Studio’s, in welk geval opdrachtgever de overeengekomen huurprijs niet is verschuldigd.

2.    Annulering van een overeenkomst inzake de huur inclusief technische faciliteiten van de TV-Studio of het studiocafé of de combinatie van beide die plaats vindt in de periode van 90 en 30 dagen voorafgaande aan de huur dient schriftelijk te geschieden aan Desmet Studio’s, in welk geval opdrachtgever 50% van de overeengekomen huurprijs is verschuldigd.

3.    Vindt annulering plaats later dan de in de leden 1 en 2 genoemde tijdstippen of indien niet is voldaan aan het vereiste van schriftelijke annulering, dan is de opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding de volledige overeengekomen huurprijs verschuldigd.

4.    Indien Desmet Studio’s Opdrachtgever een vrijblijvend aanbod heeft gedaan tot de verhuur van de TV-Studio of het studiocafé of de combinatie van beide dient Opdrachtgever binnen 24 uur na het verzoek van Desmet Studio’s schriftelijk kenbaar te maken of zij het aanbod al dan niet aanvaard. Indien Desmet Studio’s 24 uur na haar verzoek uur geen schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen staat het Desmet Studio’s vrij de desbetreffende ruimte aan een derde te verhuren. 

Artikel 14: Aanbetaling betreffende locatiehuur
De aanbetaling aangaande de locatiehuur dient vóór de overeengekomen datum te zijn ontvangen. Het totale factuurbedrag aangaande de locatiehuur dient uiterlijk 2 maanden vóór aanvang van het evenement te zijn voldaan.

Artikel 15: Toerekenbare tekortkoming in de nakoming

Indien de Opdrachtgever enige uit de overeenkomst voort­vloei­ende verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of in liquidatie treedt, alsmede indien executoriaal beslag te harer laste wordt gelegd dan wel conservatoir beslag wordt gelegd, dat niet binnen veertien dagen nadien is opgeheven, is Desmet Studio’s gerechtigd in elk van deze gevallen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst alsmede zonder tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden te zijn en onverminderd de Desmet Studio’s verder toekomende rechten, geheel of gedeel­telijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval Desmet Studio’s de overeenkomst beëindigt, is zij te allen tijde gerechtigd de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Voorts is de Opdrachtgever in de in dit artikel genoem­de gevallen gehouden tot onmiddellijke betaling aan Desmet Studio’s van de reeds door Desmet Studio’s op dat moment geleverde diensten of zaken.

Artikel 16: Geschillen

1.         Ingeval van enig geschil tussen Desmet Studio’s en de Opdrachtgever zal dat geschil met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderwor­pen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Desmet Studio’s behoudt zich echter het recht voor de Opdrachtgever voor de rechter van haar woonplaats te dagen. Deze bepaling is niet van toepassing op geschillen, waarvan uitsluitend de Kantonrechter bevoegd is kennis te nemen.

2.         De administratie van Desmet Studio’s levert volledig bewijs op tussen partijen, een en ander behoudens overtuigend tegenbewijs.

Amsterdam, 1 april 2015